Từ rất sớm, nàng đã mê tiểu thuyết;
Nàng đọc truyện thay cho nhiều thứ khác;
Nàng ngây thơ tin các chuyện dối lừa
Của Ritrardson và của Russô
Bố nàng tốt hiền, trông thấp nhỏ,
Kiểu người vấn vương thế kỷ trước còn sót đó;
Nhưng không coi sách truyện có hại ở điểm gì
Còn chính ông chưa đọc truyện bao giờ,
Ông coi truyện là một trò vô bổ,
Ông không quá phải quan tâm đến chỗ
Con gái ông đọc gì bí mật dưới gối kia
Thức thâu đêm đọc truyện tới sáng ra.
Vợ ông mới đam mê quá đáng
Chuyện của Ritrardson làm bà mê sảng.