Nàng có chị là Tachiana theo tên gọi…
Lần đầu tiên, tên này được nhắc tới
Trong các trang truyện tình ướt át ở đây,
Chúng tôi yên tâm dành cả số trang này.
Và sao nhỉ? Cái tên dễ nghe, đầy lí thú;
Nhưng tôi biết, cái tên này gắn bó
Bao nhớ nhung xa xưa, hay thấy có đặt nhiều
Cho các cô con gái dân thường! Chúng ta đều
Phải thừa nhận: Óc thẩm mỹ ở ta là quá ít
Trong việc chọn tìm đặt tên thì biết
(Đấy là chưa nói chuyện sáng tác thơ ca);
Giáo dục chưa đóng góp gì cho ta,
Cái ta nhận từ giáo dục như cam kết
Chỉ là õng ẹo, làm bộ và chấm hết.