Giữa hai bạn ngày một nhiều tranh cãi
Thường dẫn tới trầm ngâm suy ngẫm mãi
Nào từ xưa khế ước xã hội có thế nào,
Nào thành công khoa học, rồi thiện ác ra sao
Và định kiến thì ăn sâu khó mà trị nổi
Và bí mật sự sống bên kia thế giới,
Rồi cuộc đời và số phận mới được bàn,
Mọi đề tài được tranh luận râm ran.
Khi hăng hái chứng minh, đưa ra nhận định
Quên mọi sự, chàng đọc luôn một mạch
Nhiều đoạn trong trường ca đất Bắc lừng danh;
Và Evghênhi tỏ ra người rất bao dung,
Dù chàng cũng không thông hiểu hết,
Vẫn cố gắng hiểu sâu người bạn tốt.