Nhưng Lenski, tất nhiên, đâu đã muốn
Giơ cổ chịu đeo gông hôn nhân sớm,
Tận đáy lòng chàng muốn cùng Ônhêghin
Có mối quan hệ thân thiết, gần gũi hơn.
Họ kết bạn: như đá ngầm bên sóng nước,
Thơ với văn, đá băng và lửa cháy,
Vậy mà không khác biệt nhau quá nhiều đâu.
Thoạt khởi đầu, cả hai có khác nhau,
Họ hay gặp mà sao không hấp dẫn;
Sau thấy thích; rồi ít lâu, chấp nhận
Đánh xe sang nhà nhau tán chuyện mỗi ngày,
Và rất nhanh, họ như bóng với hình ngay
Người là thế, cũng là may, thú thật,
Chẳng có việc gì làm - lại kết bè kết bạn.