VI

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших дней,
Хранил он в памяти своей.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ngày nay, tiếng La tinh đâu còn mốt:

Và sự thật cần cho quý vị biết,

Tiếng La tinh chàng nắm cũng gọi là

Đủ khả năng phân biệt các đề từ,

Đủ để kể về Huvenal, nhà thơ La mã,

Cuối thư biết đặt thêm vale nữa,

Vẫn nhớ rằng, dù không thiếu lỗi sai,

Thơ sử thi Ênêit có hai bài.

Chàng không thấy thiết tha đào sâu quá

Trong đống bụi thời gian quá khứ

Bản viết tay về cuộc sống xửa xưa

Những truyện cười của những tháng ngày xa,

Từ Rômul tới thời ta đang ở

Chàng luôn giữ in sâu trong trí nhớ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tiếng Latinh tuy giờ không hợp mốt,
Ônhêgin cũng võ vẽ ít nhiều,
Biết đủ để không bị chê là dốt,
Để lúc buồn đọc thơ ngắn tình yêu.
Và để nhớ, tuy nhớ sai không ít,
Một vài đoạn trường ca Ênêit,
Hay nếu cần, phân tích Juvenal,
Cuối thư tình, thêm một chữ là Vale.
Xin nói thẳng, Ônhêgin không khoái
Bới thời gian phủ bụi một lớp dày
Lên lịch sử bao thời qua vĩ đại,
Nhưng chuyện đùa và hóm hỉnh xưa nay,
Từ cái thuở Romul xa xưa nhất
Đến những ngày gần đây – chàng nhớ tất!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời