Tôi đã quen chiến trận
Thích nghe tiếng gươm khua:
Mơ từ thuở bé thơ
Vinh quang trong khói lửa
Thích trò chơi máu đổ
Của vị thần chiến tranh
Coi cái chết náu rình
Với hồn mình gần gụi

Giữa tuổi xuân phơi phới
Người chiến sĩ trung thành
Vì tự do đấu tranh
Ai chưa hay cái chết
Kẻ đó chưa hưởng hết
Niềm vui sướng vô biên
Không xứng được vợ hiền
Tặng cái hôn nồng thắm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.