Nửa quý ông, một nửa thương gia,
Nửa khôn ngoan, nửa thì ngu dốt,
Nửa đê tiện, nhưng còn hy vọng được,
Rồi cuối cùng sẽ đầy đủ cả thôi.