Trẻ thơ thành hung hãn,
Người già thấy trẻ trung,
Lãnh chúa bỗng tốt bụng.
Trong ta niềm tự hào,
Khơi dạy dòng cuồng nhiệt
Hiến dâng cho tự do.