Là lời thách đấu nhẹ nhàng, cao thượng,
Hay thư đấu súng, tuy ngắn gọn:
Nhã nhặn thôi, khúc chiết thật lạnh lùng
Lensky thách bạn đấu súng với mình cùng.
Ngay động tác đầu tiên với người đại diện
Tìm chàng gặp mang theo trách nhiệm,
Tay chống bàn, chàng không nói gì thừa,
Đáp ngay rằng lúc nào cũng sẵn sàng mà.
Daretsky đứng dậy, không một lời hoà giải;
Ông tỏ ý không muốn ngồi nán lại,
Lấy lý do nhà nhiều việc phải đi,
Ngay tức thì bước thẳng. Nhưng Evghênhi,
Khi ngồi lại cùng lòng mình chất vấn,
Chàng đã thấy không hài lòng về bản thân lắm.