Chàng đã dọn vào phòng mà trước đó,
Nơi người bác, khi còn, thường xuyên ở
Bốn mươi năm bác đánh vật với quản gia rồi
Suốt ngày nhìn qua cửa sổ và bận đập ruồi.
Phòng bầy biện giản đơn: Sàn gỗ sồi đầy đủ,
Hai chiếc tủ, một bàn, một đi văng lông vũ,
Trông sạch bong, không một vết mực dây.
Ônhêghin đưa tay mở tủ ngay;
Một tủ thấy sổ chi thu các khoản,
Còn tủ khác đồ uống bầy ra tán loạn
La liệt bình rượu táo được ngâm,
Cuốn lịch năm 1808 có danh sách chức quan:
Còn bác chắc mải trăm công ngàn việc,
Nên chẳng có thời gian ngó ngàng sách khác được