Nhàm rồi, nghe mãi thành quen
Tiếng huýt sáo mồm.

Anh ngồi xuống bôi xoá tèm lem –
Giấy một ôm.

Rồi cho thiên hạ rác tai
Đọc om sòm.

Rồi mang đi in – và rơi xuống sông Mê
Đánh tõm.