Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 03/02/2022 23:04 bởi Vanachi
Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare thee well.

Byron.

(Vĩnh biệt em, và nếu là mãi mãi
Vẫn xin mãi mãi vĩnh biệt em.

Byron.)