Anh điếc lôi anh điếc ra hầu toà với quan toà điếc
Anh điếc nọ hét thật to:
- "Bẩm quý tòa, nó dắt trộm con bò tôi!"
- Oan cho tôi! - anh điếc kia cố lớn tiếng đáp lời
- Đồng hoang ấy của nhà tôi có từ thời cố nội!"
Quan toà điếc bèn phán - "Nhằm tuyệt diệt dâm ô
Bản toà cho thằng nọ cưới, dầu con kia có tội!"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)