Liệu bệnh của ta có khỏi không? Bên lừa, sư tử hỏi,
Lừa trả lời: “Hỡi vua của thế gian!
Khi không chết thì ngươi sẽ sống.
Như hai lần hai là bốn, rõ ràng.”