Sau đồi vang tiếng súng
Địch ta dàn trận tuyến
Đê lích vụt xông lên
Phóng ngựa vào vòng chiến

Đêlích! đừng tiến nữa
Hãy thương lấy cuộc đời
Chỉ một giây ngạo nghễ
Trên ngọn giáo xác phơi

Cazac! đừng nghênh chiến
Đêlích vung gươm ngời
Trên ngựa vun vút tiến
Một nhát là đầu rơi

Cùng tiến và xáp trận
Hãy xem kìa! Lạ sao?...
Đêlích trên giáo nhọn
Còn Cazac không đầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)