Có phải ngươi làm sống lại tâm linh?
Có phải ngươi mở ra đIều bí mật?
Có phải ngươi tìm ra những bài hát
Những bài ca thật điên dại, vô tình?..

Hãy tin rằng cuộc đời ta trao ngươi
Khi nhà thơ không có gì đặc biệt
Ngươi mở cửa vào ngôi đền mới biết
Chỉ ra đường đến ánh sáng cuộc đời.

Có phải ngươi về xứ sở xa xăm
Về xứ sở lúc này chưa biết được
Ngươi dẫn ta vào, ta ngước mắt nhìn
Và kêu lên: “Trời! Không còn sa mạc!”