...Gã ngổ ngáo lại phóng xe trở lại
Phóng như bay, gào rú dại điên...

Dừng lại, dừng lại! Anđrimka, giúp với
Pêtrukha, tập hậu, chạy lên thôi!

Trắc-tararắc - tắc - tắc - tắc - tắc!
Bụi tuyết bay mù trời!

Tay ngổ ngáo - cùng với Vanka - băng thục mạng...
Phát nữa! lên cò, chắc tay!...

Trắc - tatatắc! Mày sẽ biết
. . . . . . . . . . . . . .
Em của người khác mà dám phỗng tay!

Hắn thoát rồi, hừm, quân khốn kiếp!
Được, mai tao sẽ trị mày!

Còn Katka đâu? - chết uổng mất rồi?
Cái đầu trúng đạn!

Sao, Katka, em hài lòng?
Thôi thôi, em nằm đấy, xa ra, trên tuyết!...

Hãy giữ vững bước đi cách mạng!
Kẻ thù ngoan cố đâu ngủ yên!


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)