Đám trai trẻ chúng ta ra đi
Phục vụ cận vệ đỏ -
Phục vụ cận vệ đỏ -
Sẵn sàng đi không về!

Ê hê, đau thương chua xót
Cuộc sinh sống ngọt ngào!
Chiếc áo bành tô rách
Khẩu súng Ap-tri-a!

Ta thổi bùng đám cháy toàn thế giới
Cho hết đời tất cả bọn buốc-gioa
Đám cháy toàn thế giới trong máu -
Cầu xin thượng đế ban phước lành!


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)