Vì hạnh phúc phải đấu tranh
Hạnh phúc không đến bằng bưu điện
Hạnh phúc thuộc về ai dũng cảm
Những tâm hồn tự trọng, thẳng ngay
Dù có ai cho là “mù quáng mê say”


Nguồn: Thơ Liên Xô (Nhiều tác giả), NXB Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)