Bé Lida, em trông
Đừng hòng ai ăn hiếp!
Chúng em rất đoàn kết
Em yêu bé rất nhiều
Chỉ khi nào cần chiều
Em tự mình đét bé!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)