74.14
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 05/07/2017 11:26 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/07/2017 12:24 bởi hongha83
Ấn Quang 印光 (1862-1940) tục danh Triệu Thiệu Y 趙紹伊, tự Tử Nhậm 子任, pháp hiệu Thánh Lượng 聖量, biệt hiệu Thường Tàm Quý 常慚愧. người Cáp Dương, Thiểm Tây. Thuở nhỏ, theo học đạo Nho, bắt chước Hàn Dũ, Âu Dương bài xích đạo Phật. Sau đó, nhân bị bệnh nặng, nhận ra những lỗi lầm trước đây, nên phát tâm xuất trần. Năm 21 tuổi, lễ hoà thượng Đạo Thuần ở Nam Sơn xuất gia, thông hiểu nội điển cả ngoại thư, chuyên tu pháp môn Tịnh độ. Sau đó đến núi Phổ Đà, đóng cửa 18 năm xem Đại tạng kinh ba lần. Năm Dân Quốc thứ 19 (1930), mở đạo tràng Tịnh độ tại núi Linh Nham ở Tô Châu. Bấy giờ, nhận thấy đạo đức xã hội ngày càng suy thoái, ông chuyên giảng về giáo lý nhân quả báo ứng, để chấn chỉnh nhân tâm, lấy đạo luân thường, nhân quả làm nền tảng, niệm Phật vãng sanh Tây Phương làm phương châm tu tập. Mùa đông,…