Tuần hoàn kiếp số rất bi thương!
Thoát khổ đâu hơn Cực Lạc bang?
Gắng niệm Di-đà về bản cảnh.
Cần trì Phật hiệu nhập liên hương
Bụi hồng nghiệp trước đời hư mộng
Lửa đỏ ngày sau nước hoạ ương
Khuyên sớm xa nơi nhiều kiếp nạn
Cùng nhau dạo bước đến Tây phương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)