25.00
1 người thích
Đăng ngày 29/08/2021 15:57, số lượt xem: 66

Đam mê công việc chẳng thành,
Dồn công tham việc rất rành, chớ đâu...!!?
Mong việc suôn sẻ diệu huyền,
Giúp cho trăm họ tương truyền khắp nơi.
Mới tờ m-ờ sáng hơi sương,
Thà vì đất nước, kỷ cương được nhờ.
Đanh đá, đầu thép cứng rồi,
Âm thanh, đàm thoại rạch ròi, thông qua.
Tham mưu báo cáo rành rành,
Bỏ không hổng đọc, cũng đành làm ngơ.

Tp.HCM, 20/8/2021