25.00
1 người thích
Đăng ngày 14/08/2021 12:41, số lượt xem: 79

Này, không nên giận để hoá điên.
Niền-g xích cho chắc để làm chi,
Đay đảy đay nghiến để làm gì.
Nay, điền xã cần người đăng ký,
Mấy niên đày ải chẳng ra gì!!

Tp.HCM, 14/8/2021