25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/07/2021 16:14, số lượt xem: 76

Cô gái đi đâu đó ơ...?
Nhiều cai có ố vết nhơ,
Đường đi sẽ có vấp gờ nhô cao.
Nếu mà cố gắng, đó cô!!
Đời nhiều cạm bẫy xây mồ cho cô.
Gái mà cạm bẫy chết hoài,
Là gai âm phủ, cái đoài bùn dơ.
Thời non dại đi ra ngoài,
Gô cô không chặt, giữ hoài làm chi?

Tp.HCM, 13/7/2021