15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/01/2022 16:05, số lượt xem: 44

Chinh phu đánh trận ngoài xa,
Phu thê vắng bóng, hoá đá đợi chồng.
Chính trường quân sự ngày xưa,
Đánh văng lũ giặc, đức vua yên bình.
Đàn ông, người lính Nam Kinh,
Diệt trừ hung bạo yên bình muôn năm.

Tp.HCM, 29/1/2022