15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/05/2021 11:43, số lượt xem: 93

Cúp trừ lương thì gọi điện,
Với cuộc họp, hội kiến sếp.
Đụp, làm chi cho nhiều?
Làm cái cụp!! Rồi mất bóng.
Sắc sảo, cũng hơi điên điên,
Gặp tin dữ thì điếng, rồi kiện.
Hăng say làm nhiều việc đúp!!
Siêng năng công việc, tỏ anh hùng.

Tp.HCM, 21/05/2021