15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/12/2021 12:20, số lượt xem: 53

Ai đem anh em xuống đáy sông, vực sâu thẳm?
Cho cơn lốc tố phá tan hạt mưa giông.
Mây đen hoá cơn giông,
Mây đen lốc tố biến mưa giông,
Ngoài biển khơi.

Ai đem anh em xuống đáy sông, biển sâu thẳm?
Bao nhiêu cơn bão nghìn trùng khơi xa.
Sẽ lấy được những gì cho ta?
Hỡi người anh em.

Khi thương mến cảm ơn nhau,
Khi giữ chữ tín quý mến nhau,
Khi xa sẽ chớ có quên ơn nặng sâu.

Bao nhiêu cơn bão nghìn trùng khơi xa.
Sẽ lấy được những gì cho ta?
Hỡi người anh em.

Xuống đáy sông, vực sâu thẳm!!
Cho cơn lốc tố phá tan hạt mưa giông.
Mây đen hoá cơn giông,
Mây đen lốc tố biến mưa giông,
Ngoài khơi xa.

Tp.HCM, 16/12/2021