15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/05/2021 11:28, số lượt xem: 82

Có biểu diễn, chiêu đãi linh đình.
Đừng như bọ Dĩn ở điền sông.
Kiếp sống hờ (h) và hút máu.
Ngoại diên, gió dật dờ phất phơ.
Không yên, cũng chẳng diệu huyền.
Vài thỏi nén đĩnh vàng lạng bạc.
Nay ở Tìa Dình, tỉnh Điện Biên.
Đừng điên!! Thất bại là ngã.
Thôi thôi đừng có cổ điển.

Tp.HCM, 30/05/2021