Câu chuyện về lao động

Kỹ năng, tự tin, chuyên cần, đề bạt, bầu chọn

Người có công

Thất bại

Thi đua

Tiêu cực than vãn

Trả lương

Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn, chức vụ, uy lực