25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/06/2021 13:22, số lượt xem: 80

Anh!! Hãy nhóm lửa lên cho đèn sáng,
Cả nhà như là tối om.
Một cái ôm hạnh phúc, không có!!
Một nhánh cây, luôn cứ khô cằn,
Như nhà tối đèn không ánh sáng.
Như người luôn cứ gầy nhom,
Thay được pin con ó, đèn mờ (m) sẽ sáng.
Bộ não rồi cũng ốm còm nhom,
Tinh nhanh hổng có, toàn là tinh ranh.

Tp.HCM, 15/6/2021