35.00
1 người thích
Đăng ngày 23/05/2021 16:27, số lượt xem: 116

Dò lòng, mấy ai có hiểu lòng.
Còn long đong? Thì việc có yên không.
Được lòng rồi tình dong, thấy không?
Còn tình!! Thì còn nghĩa gặp tấm lòng.
Ô hay, cái lò đào tạo bằng đại học.
Tài năng nhiều quá, có thấy không?
Lý do, vì tôi có tấm lòng,
Dòng họ nhà đó, biết lo không?

Tp.HCM, 27/01/2021