Lưa thưa và lỏng chỏng,
Ai cằn cặt gắt gỏng,
Ằng ặc và ỏn ẻn,
Một nụ cười nhỏng nhoẻn,
Cai nhịn không chịu nổi,
Hao sút dần mòn mỏi.

Tp.HCM, 7/10/2021