25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2021 13:08, số lượt xem: 78

Người đờ (đ), có biết đâu? Mặt ụ!!
Ngù ngờ đờ (đ) đẫn rồi ử...ư...,
Ời ợi nỗi buồn!!
Đười ươi ngụ ở trong chuồng,
Cá ngư ời ợi biết đâu lù đù?

Tp.HCM, 16/7/2021