35.00
1 người thích
Đăng ngày 08/10/2021 09:58, số lượt xem: 67

Nếu xem đạo đức là việc nhỏ,
Thì, nhân, lễ, nghĩa cần phải tỏ!!
Ngày xưa nhiều đế,
Lữ gia nhiều kế,
Lử đử lờ đờ,
Đi sai nước cờ,
Thì, vua lê lết,
Ăn mày bê bết.
Một con đê ngã,
Để cả dân làng,
Mất nguồn gạo Lức.

Tp.HCM, 25/9/2021