25.00
1 người thích
Đăng ngày 21/11/2021 17:10, số lượt xem: 106

Quyền chức địa vị đã có,
Hãy, giải bài toán khó.
Nếu, gặp ế thì sao?
Giải quyết mau mau!!
Đổ thừa chế độ hiện không có,
Để oan đến ức chế, không o.

Tp.HCM, 21/11/2021