15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/11/2021 15:13, số lượt xem: 121

Em là gái hay là trai?
Cuộc đời chẳng may, ngày sau hoá kiếp.
Em là gái hay em là trai?
Đời sau sẽ chẳng được đầu thai!!?
Em là gái hay là trai?
Mai sau hoá kiếp gái trai chẳng thành.
Em là trai gái sống không thành.
Chị anh là gái, cũng như anh.
Em mà là gái cũng như trai,
Em mà là trai cũng như gái.
Cuộc đời gái trai mà chẳng hiểu?
Là trai là gái sống còn kiêu.

Tp.HCM, 9/11/2021