35.00
1 người thích
Đăng ngày 21/05/2021 14:22, số lượt xem: 149

Đi đâu đến sơn cùng thuỷ tận,
Há chi đâu!! Nếu có sa cơ.
Nếu có hớn hở hay vui mừng,
Nếu có sởn sơ hay sớn sác,
Sá chi đâu ha, sự hơn thua.

Tp.HCM, 21/05/2021