25.00
1 người thích
Đăng ngày 02/01/2022 08:27, số lượt xem: 65

Sa cơ lỡ bước rủi ro,
Một thời lỡ vận còn lo nhiều bề.
Đức tài còn đó!! Một mai,
Nếu mà thất thế lấy ai gánh giùm?
Học, làm đa sức, đa tài,
Đá, thì rất cứng có ai nề hà?
Đường sá dẫu có xa xôi,
Đức tài còn đó sức tôi với người.

Tp.HCM, 2/1/2022