25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/06/2021 15:07, số lượt xem: 105

Ai cũng thích lợi ích về cho mình,
Cương và nhu trong ứng xử cứng rắn.
Cần thêm một lượng vừa phải,
Cơi rộng lời nói hợp, phải, vừa.
Để lời đừng có buông lơi,
Đừng là một sự cưỡng ép,
Kỷ cương chả nặng luật tình.
Lương tâm còn có cái tốt, cái đẹp,
Tại sao buồn ời ợi khi chơi cờ (c)?
Một mình nghĩ lại... có biết đâu?

Tp.HCM, 15/6/2021