15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/10/2021 17:24, số lượt xem: 55

Thuyền quyên nhan sắc long lanh,
Ngày đêm, mong chuyến tới hành trình xanh.
Thành hay bại? Mong cho rồi,
Diệu huyền thì tốt, suy đồi thì nguy.

Tp.HCM, 14/10/2021