15.00
1 người thích
Đăng ngày 29/11/2021 08:32, số lượt xem: 95

Đời làm công tác tham mưu,
Anh em cu cậu!! Có ưu không nào?
Thu về ngân sách bao nhiêu,
Hiến dâng đất nước ít, nhiều, cũng cam.

Tp.HCM, 29/11/2021