15.00
1 người thích
Đăng ngày 29/11/2021 10:45, số lượt xem: 55

Tham mưu được!! Nặng nghĩa tình,
Đu đưa sớm tối, đời mình bỏ không?
Thu, đông rồi tới xuân, hạ qua,
Đạm nhiều thì cơ thể mập ra.
Tham mưu được!! Nặng nghĩa tình,
Đu đưa sớm tối, đời mình bỏ không?
Thụ lý!! Học chữ duy tâm,
Đam mê công việc thì tâm tràn đầy.

Tp.HCM, 29/11/2021