15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/10/2021 10:09, số lượt xem: 37

Ta có sắc đẹp!! Ế hồi nào?
Tế bần tế độ, lễ chùa chào.
Ê a dài giọng hay luyến láy,
Tá hoả tam tinh, cũng không hay.
Ê a dài giọng khéo nói hay,
Ở bên tê đây, hay nói đấy,
Á...ơi... chưa biết, ngạc nhiên thay.

Tp.HCM, 3/10/2021