15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/10/2021 14:01, số lượt xem: 70

Việc còn bỏ bê,
Lờ và đê mê...,
Ồn ã ê chề.
Bôn ba đi khắp,
Việc còn đầy ắp,
Nói không biết lề.
Lo rất nhiều bề,
Lơ là đê mê...
Côn Lôn bồn chồn,
Diễn dài lê thê,
Nói không biết lề.

Tp.HCM, 17/10/2021