15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/05/2021 09:36, số lượt xem: 164

Như đài tiếng nói trên cao,
Đoạ đày người nói miệng đời như nhau?
Chả phân biệt trai gái nào!!
Sĩ phu hay phận kép đào như nhau.
Nghề nào qua được nghề này?
Hoặc nghề nài ngựa cũng đày như nhau.

Tp.HCM, 9/5/2021