35.00
1 người thích
Đăng ngày 09/05/2021 13:19, số lượt xem: 101

Xưng danh Trời, đấng tối cao,
Có người bịnh hoạn ảo huyền, vậy ta.
Trình công việc, báo cơ quan,
Một mình bơi lặn hụp sâu nhiều ngày.
Nặng hồn vía không biết bơi,
Ma trơi hà bá kéo người xuống sâu.
Có người tâm bịnh nặng lâu,
Đấng trời quyền lực não đâu bình thường.
Trịnh trọng, phản động khó lường,
Não lâu tâm bệnh luôn cương tơi bời.

Tp.HCM, 9/5/2021