15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/01/2022 17:32, số lượt xem: 59

Đoạ đày những tiếng nói,
Thế gian chẳng thua nhau,
Tiếng nói anh em, chẳng ai chịu thua.

Chìm vào vũng lầy toan tính,
Ngôn ngữ hơn nhau, dối gian nhau,
Không ai chịu thua.
Nói em nghe, nói anh em nghe,
Có ai chịu nghe.

Và rồi, ai sẽ chịu lắng nghe?
Để đoạ đày những tiếng hơn thua.
Rồi, hành hạ xác thân nhau,
Ngôn ngữ anh em chẳng có yêu thương,
Để đoạ đày nhau đắng cay mòn mỏi.
Có ai chịu thua.

Và rồi, ai sẽ chịu lắng nghe?
Để đoạ đày xác thân nhau,
Tiếng nói anh em, có ai chịu thua...

Tp.HCM, 2/1/2022