15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/07/2021 07:57, số lượt xem: 59

Làm thinh!!? Hổng phải cuộc đời này.
Hãy lo mà đọc mấy trương truyện dài.
Lòng thương yêu đùm bọc hằng ngày,
Trinh tiền, bạc, cắc, đồng lương còn xài.

Tp.HCM, 10/7/2021