Hồ Tây đào nở sen tơ liễu,
Ghế đá chiều đầy sắc đỏ vương.
Mắt biếc môi đào, thuyền rỡn sóng,
Nước trời cây cỏ điểm mùi hương.


Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay số xuân Ất Hợi 1995